Förvaring av maskinläsbara medier utomlands

Företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som avser att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands ska antingen lämna in en anmälan om detta i enlighet med 7 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078) (BFL) eller ansöka om tillstånd i enlighet med 7 kap. 4 § BFL. Om företaget ska komma in med en anmälan eller ansöka om tillstånd beror på vilket land som förvaringen ska ske i.

Om företaget uppfyller de villkor som framgår av 7 kap. 3 a § BFL har det rätt att förvara maskinläsbara medier m.m. i ett land inom Europeiska unionen eller i ett land utanför Europeiska unionen som Sverige har ingått vissa överenskommelser om ömsesidigt bistånd med. I båda fallen behöver företaget lämna in en anmälan om förvaring av maskinläsbara medier m.m. till FI.

Om företaget avser att förvara utrustningen i annat land än i ett land inom Europeiska unionen, eller därmed jämställt land enligt 7 kap. 3 a § andra stycket BFL, ska företaget ansöka om tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL.

Anmälan om förvaring av maskinläsbara medier utomlands

En anmälan om förvaring av maskinläsbara medier utomlands bör innehålla:

 • det anmälande företagets namn och organisationsnummer
 • information om var (plats och land) företaget ska förvara maskinläsbara medier
 • ett intygande om att företaget säkerställer:
  • att platsen för förvaring och varje ändring av platsen anmäls för förvaring till Finansinspektionen
  • att på begäran av Skatteverket eller Tullverket medge omedelbar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden
  • att genom omedelbar utskrift kunna ta fram räkenskapsinformation i Sverige i sådan form som avses i 7 kap. 1 § 1 eller 2 BFL.

Ansökan om tillstånd till förvaring av maskinläsbara medier utomlands

En ansökan om tillstånd till förvaring av maskinläsbara medier utomlands bör innehålla:

 • det anmälande företagets namn och organisationsnummer
 • information om var (plats och land) företaget ska förvara maskinläsbara medier
 • en kortfattad redogörelse av företagets skäl att förvara medier utomlands
 • en beskrivning av företagets organisatoriska anknytning till utlandet, och
 • en kortfattad beskrivning av företagets säkerhet, rutiner för säkerställande av drift samt åtkomst till räkenskapsinformationen. Av beskrivningen bör det framgå hur företaget säkerställer:
  • möjlighet till omedelbar elektronisk åtkomst för kontrolländamål för relevant myndighet i Sverige
  • möjlighet till omedelbar utskrift i vanlig läsbar form eller i mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel av räkenskapsinformationen i Sverige
  • möjlighet att utan dröjsmål och kostnad kunna tillhandahålla räkenskapsinformationen till relevant myndighet i Sverige i formen av datafil.

Avgifter

För att underlätta handläggningen av ansökan, ange någon av de ärenderubriker som listas nedan. En avgift ska också betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Ärenderubrik Avgift
Anmälan om förvaring av maskinläsbara medier utomlands 2 450 kr
Ansökan om tillstånd till förvaring av maskinläsbara medier utomlands 4 200 kr


Handläggningstid

FI:s handläggningstid för en anmälan är 30 dagar och för en ansökan 45 dagar, förutsatt att anmälan eller ansökan är komplett och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-05-17