Inlåningsföretag

Med inlåningsverksamhet avses att ta emot medel från allmänheten, till exempel genom inlåning på konto eller utgivning av obligationer.

Den lag som reglerar inlåningsföretags verksamhet är lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Lagen upphörde att gälla den 1 januari 2021 och det är bara vissa företag som var registrerade innan lagen upphörde som får fortsätta att bedriva inlåningsverksamhet.

För de företag som får fortsätta att bedriva inlåningsverksamhet gäller följande:

 • Medlen ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst ett år. Inlåningsverksamhet får bara drivas av aktiebolag och ekonomiska föreningar som är registrerade hos FI.
 • Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

Inlåningsföretag står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar bland annat lämpligheten hos ägare och ledning.

Avgift

FI tar årligen ut en tillsynsavgift på 25 000 kronor för registrerade inlåningsföretag.

Övrig information

 • Av bolagsordningens/stadgarnas verksamhetsbeskrivning ska det framgå att företaget driver inlåningsverksamhet och i förekommande fall annan finansiell verksamhet. Bolagsordning/stadgar registreras hos Bolagsverket.
 • Svenska inlåningsföretag ska årligen, dock senast den 31 mars, lämna en penningtvättsrapport till FI, i enlighet med FFFS 2017:11.
 • Svenska inlåningsföretag ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna uppgifter om ägares kvalificerade innehav till FI, i enlighet med FFFS 2011:14.
 • Även ändringar av företagets ägare eller ledning ska anmälas in till FI, se 
  Ägarprövning
  Ledningsprövning

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-11-22