Uppdragsavtal

Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag vill lämna i uppdrag åt någon annan att utföra vissa finansiella tjänster ska de anmäla detta till FI och samtidigt lämna in uppdragsavtalet. Vilka dessa tjänster är anges i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF).

Ett uppdrag får ges om

 • uppdragsgivaren svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden,
 • verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och
 • uppdraget inte har sådan omfattning att uppdragsgivaren inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av lagen eller andra författningar som reglerar verksamheten.

Anmälan ska innehålla uppgift om

 • vem eller vilka som är uppdragstagare,
 • vilka finansiella tjänster uppdraget avser, och
 • uppgifter om uppdraget uppfyller de förutsättningar som anges i 10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

Avgift

Ärendet är inte avgiftsbelagt.

Handläggningstid

FI handlägger ärendet inom 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften betald.

Anmälan om uppdragsavtal avseende arbete och funktioner av väsentlig betydelse, utöver det som avses i 7 kap. 1 § (LBF)

Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag uppdrar arbete och funktioner av väsentlig betydelse för verksamheten åt någon annan, utöver det som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, bör företaget enligt Allmänna rådet i 10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut anmäla detta till FI och samtidigt lämna in uppdragsavtalet.

Anmälan bör innehålla uppgift om

 • vem eller vilka som är uppdragstagare,
 • vilket arbete och funktioner uppdraget avser, och
 • uppgifter om uppdraget uppfyller de förutsättningar som anges i 10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

Avgift

Ärendet är inte avgiftsbelagt.

Handläggningstid

FI handlägger ärendet inom 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig.

Övrig information

 • Om ett företag fått i uppdrag att driva någon del av rörelsen i en bank eller ett kreditmarknadsföretag, får FI genomföra undersökningar hos uppdragstagaren, om det behövs för tillsynen, se 13 kap. 6 § LBF. Uppdragstagaren ska också lämna upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som behövs för FI:s tillsyn.
 • Värdepappersrörelse, som är en av de tjänster som räknas upp i 7 kap. 1 § LBF, får endast läggas ut till företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse.

 

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-12
Laddar sidan