Nya krav för valutaväxlare och andra finansiella institut

Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ändras. Ändringarna görs för att motverka penningtvätt i finansiella institut och innebär bland annat att fler verksamhetsutövare än i dag kommer att omfattas av registreringsplikten. Det kommer även nya föreskrifter och allmänna råd från FI.

Aktuellt regelverk

Den som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen enligt 2 § i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA). Registreringsplikten gäller även för den som avser att bedriva annan finansiell verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta eller som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2,3, och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Dessa verksamhetsutövare benämns finansiella institut.

De nya kraven

  • Fler verksamhetsutövare kommer omfattas av registreringsplikten. Den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i form av yrkesmässig valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska bli skyldig att ansöka om registrering hos Finansinspektionen även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga.
  • Ändrad verksamhetsinriktning. Ett registrerat finansiellt institut ska bli skyldigt att ansöka om en ny registrering hos Finansinspektionen vid ändring av verksamhetsinriktning. Det vill säga vid ändring från valutaväxling till annan finansiell verksamhet och tvärtom, såväl som vid ändring mellan olika former av annan finansiell verksamhet.
  • Nytt krav på lämplighet. Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, ingår i ledningen för ett finansiellt institut, har ett kvalificerat innehav i ett sådant institut eller ingår i ledningen för ett företag som har ett kvalificerat innehav i institutet. Det innebär att Finansinspektionen får möjlighet att göra en mer nyanserad lämplighetsbedömning där personens allmänna laglydighet, erfarenhet och omdöme vägs in. Den årliga lämplighetsprövningen av ägare och ledning tas bort.
  • Skyldighet att anmäla ändringar. Ett registrerat finansiellt institut ska bli skyldigt att snarast till Finansinspektionen anmäla ändringar av de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering.
  • Sanktionsavgift. Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till Finansinspektionen eller som bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering.

Nya föreskrifter och allmänna råd

Med anledning av lagändringen kommer Finansinspektionen att ta fram föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter som sökande ska komma in med vid en första ansökan om registrering samt vid en ansökan om registrering av ändrad verksamhetsinriktning. Föreskrifterna kommer att träda i kraft samtidigt som lagändringen, det vill säga den 1 januari 2024.

Övergångsbestämmelser

Den som vid ikraftträdandet redan bedriver verksamhet som inte tidigare omfattades av krav på registrering får fortsätta med verksamheten till och med den 31 mars 2024. Om en ansökan om registrering har getts in till Finansinspektionen före den 1 april 2024 får det finansiella institutet dock fortsätta med verksamheten till dess att ansökan prövats slutligt.