FI och totalförsvaret

Finansinspektionen (FI) är en del av Sveriges totalförsvar. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pågår och FI deltar i de aktiviteter och övningar som genomförs.

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Ekonomisk säkerhet

För att stärka samhällets kris- och krigsberedskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom ett antal olika samverkansområden. FI deltar inom området ekonomisk säkerhet i samverkansforumen Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp (FSPOS) och Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet (SOES). Genom denna samverkan stärks den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

FI analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar vi för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

FI har därmed en central roll i det civila försvaret.

Läs mer

Senast granskad: 2021-09-13
Laddar sidan