Undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare

Finansinspektionen har avslutat en undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige.

Slutdatum: 2021-05-11

Företaget som undersökts

J&O Forest Fund Ltd (J&O eller fonden)

Varför har vi gjort denna undersökning?

J&O har haft tillstånd att marknadsföra fonden i Sverige i enlighet med 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Syftet med undersökningen var att granska J&O:s efterlevnad av de bestämmelser som varit tillämpliga på företaget med anledning av dessa tillstånd.

Vad har vi kommit fram till?

J&O har begärt att Finansinspektionen ska återkalla företagets tillstånd att marknadsföra fonden i Sverige i enlighet med 5 kap. 10 och 11 §§ LAIF. Eftersom Finansinspektionen har återkallat företagets tillstånd i enlighet med denna begäran saknas förutsättningar att fortsätta med undersökningen. Undersökningen har därför skrivits av.

Laddar sidan