Undersökning om kontinuitetshantering

FI har avslutat en undersökning av Bankgirocentralens BGC AB:s kontinuitetshantering.

Slutdatum: 2021-09-21

Företaget som undersökts

Bankgirocentralen BGC AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Syftet med undersökningen var att bedöma ändamålsenligheten i Bankgirots kontinuitetshantering. Robusta, väl dokumenterade och testade rutiner för kontinuitetshantering är en viktig faktor för att reducera risker för allvarliga avbrott i verksamheten som kan påverka konsumenter och förtroendet för det finansiella systemet.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister. Med hänsyn till bristernas karaktär och att Bankgirot upprättat en adekvat åtgärdsplan finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.