FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2022-05-17

Företaget som undersökts

Western Union Payment Services Ireland Limited (Wupsil eller företaget)

Varför har vi gjort den här undersökningen?

FI genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa efterlevnaden av penningtvättsregelverket. Undersökningen har varit avgränsad till företagets efterlevnad av penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, lämplighetsprövning samt utbildning. FI har även genomfört platsbesök hos fem ombud till företaget.

Vad har vi kommit fram till?

Wupsil är ett utländskt betalningsinstitut. FI:s möjligheter att ingripa mot utländska betalningsinstitut är annorlunda än mot de svenska betalningsinstituten. Den ingripandeåtgärd som Finansinspektionen har att tillgå i ett första skede är att förelägga företaget att vidta rättelse.

FI har identifierat brister i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI anser att de åtgärder som företaget har vidtagit eller planerar att vidta är tillräckliga för att rätta bristerna. Därmed finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.

Laddar sidan