FI avslutar undersökning av Infant Bacterial Therapeutics

FI har undersökt om Infant Bacterial Therapeutics har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisningar. Undersökningen resulterade i att FI förelägger bolaget att göra rättelse senast den 31 januari 2023.

Slutdatum: 2022-12-23

Företaget som undersökts

Infant Bacterial Therapeutics AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

FI har undersökt om Infant Bacterial Therapeutics har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisningar som finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Undersökningen omfattade frågorna om företaget åsidosatt sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen för 2021 i Esef-format enligt bestämmelserna i 16 kap. 4 och 4 a §§ LV och om årsredovisningen hade kommit in till Finansinspektionen på det sätt som krävs enligt bestämmelsen i 17 kap. 3 § LV.

Beslutet att inleda undersökningen grundades på kontroller som
Finansinspektionen hade gjort bland annat mot bolagets webbplats och FI:s börsinformation. Finansinspektionen konstaterade vid dessa kontroller att
årsredovisningen som bolaget hade offentliggjort var i pdf och att det inte hade lämnat in någon årsredovisning till FI:s börsinformation.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i ett beslut där bolaget föreläggs att göra rättelse senast den 31 januari 2023.