FI avslutar undersökning av Alecta

FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget aktier. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2022-06-23

Företaget som undersökts

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Varför har vi gjort den här undersökningen?

Som en del av FI:s tillsyn ingår att göra undersökningar för att utreda och bedöma hur företagen efterlever relevanta regler.

FI har bland annat undersökt kapitalförvaltningens styrdokument, processer, rapporteringsvägar samt hantering av incidenter och intressekonflikter. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget aktier.

Vad har vi kommit fram till?

Under den granskade perioden 2020–2022 har företaget vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra internkontrollen och riskhanteringen inom kapitalförvaltningen. Undersökningen har inte visat på några kvarvarande brister av annat slag än sådana som vid en slutlig bedömning är att bedöma som ringa eller ursäktliga. Vid sådant förhållande finns det inte skäl att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.

Laddar sidan