FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen om värdepappersmarknaden (LV).

Slutdatum: 2022-11-25

Företaget som undersökts
Point Properties Portfolio 1 AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska en emittent upprätta års- och koncernredovisning i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den har antagits av EU-kommissionen, som en delegerad förordning, och trädde i kraft den 18 juni 2019.

Förordningen ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare.

FI kunde endast finna en pdf-version av det aktuella bolagets årsredovisning för 2021 och startade därför en undersökning för att se om det överträtt gällande regler.

Vad har vi kommit fram till?

Genom undersökningen har Finansinspektionen identifierat vissa brister vad
gäller Point Properties offentliggörande av sin års- och koncernredovisning
för 2021, däribland att års- och koncernredovisningen i Esef-format inte har
offentliggjorts inom den tidsperiod som föreskrivs i 16 kap. 4 § LV.

Företaget har, efter att det mottagit FI:s underrättelse, skyndsamt vidtagit vissa åtgärder i syfte att komma till rätta med de identifierade bristerna. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet och de åtgärder företaget vidtagit anser FI att det saknas anledning att anta att företaget inte fortsättningsvis kommer att följa de aktuella reglerna. Det finns därmed inte skäl att vidta ytterligare åtgärder. Ärendet ska därför skrivas av.