FI undersöker Point Properties Portfolio 1

FI ska undersöka om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen om värdepappersmarknaden (LV).

Startdatum: 2022-10-12

Företaget som undersöks
Point Properties Portfolio 1 AB

Varför gör vi denna undersökning?

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska en emittent upprätta års- och koncernredovisning i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den har antagits av EU-kommissionen, som en delegerad förordning, och trädde i kraft den 18 juni 2019.

Förordningen ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare.

FI har endast kunnat finna en pdf-version av bolagets årsredovisning för 2021 och startar nu därför en undersökning för att se om företaget har överträtt gällande regler.

Laddar sidan