Förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn över åtgärder mot penningvätt och finansiering av terrorism

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn vid implementering av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (4:e penningtvättsdirektivet).

Riktlinjerna riktar sig till de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av de finansiella företagens efterlevnad av regelverken för åtgärder mot penningvätt och finansiering av terrorism . I riktlinjerna anges hur en riskbaserad tillsynsmetod för ska gå till och hur de behöriga myndigheterna ska allokera resurser så att de står i proportion till risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för riskbaserad tillsyn och åstadkomma en kontinuerlig och effektiv tillsyn över hela EU.

Synpunkter på förslaget lämnas på Ebas webbplats, senast den 22 januari 2016.