FI vill ha branschstandard för fonders information om hållbarhet

FI välkomnar lagförslaget om fonders information om hållbarhet. FI vill ha en branschstandard så att fondernas information om hållbarhet utformas och presenteras så att den enkelt kan förstås och jämföras. Det är viktigt att fondsparare kan välja rätt fond utifrån sina preferenser om fondens hållbarhetsarbete.

FI kommer i oktober att inleda samtal med branschen. Detta blir ett startskott för en dialog för att säkerställa att standardisering och självreglering på området drivs framåt.

Fondbranschen har redan tagit initiativ till självreglering och standardisering. Föreskrifter skulle i nuläget kunna begränsa och hämma denna utveckling. FI vill i stället pröva att uppnå syftet med lagkravet genom dialog och självreglering. FI har därför beslutat att för närvarande inte utnyttja sitt bemyndigande från regeringen att skriva föreskrifter om fonders hållbarhetsinformation.

FI kommer löpande att utvärdera om branschen genom självreglering lyckats uppfylla lagkravet. En första återkoppling sker i konsumentskyddsrapporten våren 2018. Om inte en branschstandard utvecklas och når bred förankring kommer FI att utnyttja möjligheten att meddela föreskrifter.

Laddar sidan