EBA publicerar handlingsplan om hållbarhet

Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade den 6 december 2019 sin handlingsplan för hållbarhet.

I handlingsplanen beskriver EBA de uppdrag myndigheten har med koppling till hållbarhet samt planerade aktiviteter inom området. Arbetet kommer att följa tre steg. Det första steget har fokus på strategier, riskhantering, nyckeltal och upplysningar. Det andra steget handlar om att utveckla klimatrelaterade stresstester och det tredje om att analysera eventuella bevis som skulle kunna rättfärdiga lägre kapitalkrav för så kallade "gröna" exponeringar. Av handlingsplanen framgår också tidplanen för myndighetens arbete som bland annat omfattar att ta fram rapporter, rekommendationer, riktlinjer och tekniska standarder med koppling till hållbarhet.

Rapporten lyfter vidare tre områden inom vilka finansiella institut uppmanas att vidta åtgärder så snart som möjligt - redan innan nya regelverk finns på plats. Inledningsvis uppmanas finansiella institut vidta hållbarhetsrelaterade åtgärder inom:

  • strategi och riskhantering
  • rapportering
  • scenarioanalyser.

Handlingsplanen har beslutats av EBA:s styrelse, i vilken FI ingår. FI ställer sig därmed bakom rapporten och dess innehåll i sin helhet.

Laddar sidan