Ändrade regler på grund av EU:s bankpaket

Finansinspektionen gör ändringar i ett antal föreskrifter för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket.

Ändringar införs i följande föreskrifter:

  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Finansinspektionen inför även nya föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter.

Ändringarna som görs med anledning av kapitaltäckningsdirektivet berör bland annat ersättningar, filialrapportering och systemriskbuffertar. De nationella valen i tillsynsförordningen rör exempelvis frågor om likviditetsundergrupper och offentliggörande av information.

Föreskrifterna som genomför kapitaltäckningsdirektivet träder i kraft den 29 december 2020. De delar som berör kraven på bruttosoliditetsbuffert tillämpas första gången den 1 januari 2023. Föreskrifterna som kompletterar tillsynsförordningen träder i huvudsak i kraft den 28 juni 2021.