EBA:s uttalande om kreditlättnader kopplade till covid-19

Spridningen av coronaviruset innebär stora utmaningar för hela samhället, så även det finansiella systemet. Vi befinner oss i en exceptionell situation och osäkerheten är stor. Det extraordinära läget ställer krav på en ändamålsenlig tillämpning av befintliga regelverk, däribland regler för anstånd och bedömning av betydande ökning av kreditrisk.

– Det är viktigt att tillämpa regelverken på ett ändamålsenligt sätt i osäkra tider. Kreditlättnader ska inte per automatik betraktas som ökad kreditrisk, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har i dag gjort ett uttalande om bland annat definitionen av fallissemang, kreditlättnadsåtgärder och IFRS9 mot bakgrund av covid-19. EBA har påpekat att generella kreditlättnader inte per automatik ska betraktas som anståndsåtgärder eller indikation på betydande ökning av kreditrisk i enlighet med gällande regelverk. Detta avser lån både till hushåll och företag.

EBA klargör även att banker som ställs inför en kraftig ökning av individuella bedömningar ska prioritera dessa genom att tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt. Bankerna bör fokusera på att genomföra bedömningar för de exponeringar som kan medföra störst påverkan.

I EBA:s uttalande berörs också vissa frågor ur ett konsumentskyddsperspektiv, samt senareläggning av viss inrapportering och konsultationer.

FI ställer sig bakom EBA:s uttalande.