Emittenter ska informera om konsekvenserna av corona

FI följer utvecklingen av coronaviruspandemin. Mot bakgrund av detta vill vi uppmärksamma emittenter med noterade finansiella instrument på två rekommendationer som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat.

Information till marknaden

Enligt marknadsmissbruksförordningen (Mar) förväntas emittenter så snart som möjligt offentliggöra relevant och väsentlig information om vilka konsekvenser sjukdomen covid-19 väntas få för deras verksamhet, framtidsutsikter och finansiella ställning.

Finansiell rapportering

Emittenterna bör vara så transparenta som möjligt i sin finansiella rapportering när det gäller de faktiska och potentiella effekterna av covid-19. Rapporteringen ska baseras på kvalitativa och kvantitativa bedömningar av emittenternas affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat i helårsrapporter för 2019. . Om helårsrapporten redan har offentliggjorts ska emittenterna istället lämna dessa upplysningar i delårsrapporten.