Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal – fråga och svar om covid-19

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en ny fråga och svar om sina riktlinjer om alternativa nyckeltal (APM) med anledning av coronapandemin. Esma vill på detta sätt fortsätta att verka för att riktlinjerna tillämpas på ett enhetligt sätt i EU-länderna.

Riktlinjerna om alternativa nyckeltal publicerades i slutet av 2015. I januari i 2017 sammanställde Esma en första omgång frågor och svar om dem. Därefter har ytterligare komplettering av materialet skett, nu senast föranlett av coronapandemin (covid-19), fråga 18.

Esmas riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospekt, då de offentliggör obligatorisk information och prospekt (samt tillägg). Obligatorisk information är all information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 17 kap. lagen om värdepappersmarknaden samt marknadsmissbruksförordningen.

Esma uppmanar emittenter att förbättra sina upplysningar och inkludera beskrivande information för att förklara hur covid-19 påverkat eller förväntas påverka deras verksamhet och lönsamhet, snarare än att justera existerande alternativa nyckeltal eller inkludera nya.

Med ett alternativt nyckeltal avses enligt riktlinjerna ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS och årsredovisningslagen).