EU-samråd om utkast till delegerad förordning om undantag från prospektskyldighet

Nu går det att lämna synpunkter på ett utkast från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Utkastet till delegerad förordning innehåller bland annat regler om vilken information som ett företag minst måste lämna för att omfattas av undantag från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt när det erbjuder värdepapper till allmänheten eller när värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, en fusion eller en delning. Informationen ska beskriva transaktionen och dess inverkan på emittenten.

Synpunkter kan lämnas senast den 14 juli 2020 via EU-kommissionens webbplats.

Laddar sidan