FI följer Eiopa-förslag om lättnader i rapporteringskrav

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett förslag om lättnader i rapporteringskraven för att mildra effekten av coronaviruset för försäkringssektorn. FI kommer att följa Eiopas rekommendation och medge dessa lättnader i rapporteringskraven.

(Artikeln har uppdaterats 2020-03-26)

Enligt solvensregelverket ska försäkringsföretagen ha en tillräcklig kapitalbas som löpande ska täcka solvenskapitalkravet. För att säkerställa att försäkringsföretagen lever upp till de kraven ställer Solvens 2-regelverket krav på periodisk kvantitativ rapportering och kvalitativa rapporter för försäkringsföretagen.

För att underlätta för företagen föreslår Eiopa att följande åtgärder införs omedelbart:

  • Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter med referensdatum 2019-12-31
  • Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av kvartalsuppgifter med referensdatum 2020-03-31
  • Senarelagt sista datum för att lämna in solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) för 2019
  • Senarelagt sista datum för att lämna in regelbunden tillsynsrapport (RSR) för 2019.

Finansinspektionen kommer att följa Eiopas rekommendation och medge lättnaderna i rapporteringskraven.

I systemet Periodisk inrapportering via webb visas de ursprungliga tillhandadatumen för denna rapportering. Detta medför också att rapporter kommer att få status "Försenad" i rapportplanen även om de nya tillhandadatumen inte har passerat ännu.

Påverkar detta den kompletterande nationella rapporteringen?

Nej, detta gäller endast Solvens 2-rapportering.

Påverkar detta den övriga nationella rapporteringen?

Nej, rapporterna för tjänstepensionskassor och livförsäkringsföretag med tjänstepensions- och ringa övriga livförsäkringsverksamheten påverkas inte. Det inkluderar såväl kvartals- som trafikljusrapporter.

När ska den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter med referensdatum 2019-12-31 senast lämnas in för solobolag?

Förslaget medger en åtta  veckors fördröjning av rapporten med undantag för de delar som rör den grundläggande informationen om företaget, balansräkningen, kassaflöden för livförsäkring, långa garantier, kapitalbas och kapitalkravsberäkning där en fördröjning med två veckor tillåts. 

När ska den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter med referensdatum 2019-12-31 senast lämnas in för grupper?

Förslaget medger en åtta veckors fördröjning av rapporten med undantag för de delar som rör den grundläggande informationen om företaget, balansräkningen, kapitalbas och kapitalkravsberäkning där en fördröjning med två veckor tillåts.

När ska solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) för 2019 senast lämnas in?

Förslaget medger en åtta veckors fördröjning av rapporten med undantag för de delar som rör balansräkningen, långa garantier, kapitalbas, kapitalkravsberäkning där en fördröjning med två veckor tillåts.

Laddar sidan