FI följer Eiopa-förslag om lättnader i rapporteringskrav

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett förslag om lättnader i rapporteringskraven för att mildra effekten av coronaviruset för försäkringssektorn. FI kommer att följa Eiopas rekommendation och medge dessa lättnader i rapporteringskraven.

(Artikeln har uppdaterats 2020-03-30)

Enligt solvensregelverket ska försäkringsföretagen ha en tillräcklig kapitalbas som löpande ska täcka solvenskapitalkravet. För att säkerställa att försäkringsföretagen lever upp till de kraven ställer Solvens 2-regelverket krav på periodisk kvantitativ rapportering och kvalitativa rapporter för försäkringsföretagen.

För att underlätta för företagen föreslår Eiopa att följande åtgärder införs omedelbart:

  • Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter med referensdatum 2019-12-31
  • Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av kvartalsuppgifter med referensdatum 2020-03-31
  • Senarelagt sista datum för att lämna in solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) för 2019
  • Senarelagt sista datum för att lämna in regelbunden tillsynsrapport (RSR) för 2019.

Finansinspektionen kommer att följa Eiopas rekommendation och medge lättnaderna i rapporteringskraven.

I systemet Periodisk inrapportering via webb visas de ursprungliga tillhandadatumen för denna rapportering. Detta medför också att rapporter kommer att få status "Försenad" i rapportplanen även om de nya tillhandadatumen inte har passerat ännu.