FI följer Eiopa-förslag om lättnader i rapporteringskrav

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett förslag om lättnader i rapporteringskraven för att mildra effekten av coronaviruset för försäkringssektorn. FI kommer att följa Eiopas rekommendation och medge dessa lättnader i rapporteringskraven.

(Artikeln har uppdaterats 2020-03-30)

Enligt solvensregelverket ska försäkringsföretagen ha en tillräcklig kapitalbas som löpande ska täcka solvenskapitalkravet. För att säkerställa att försäkringsföretagen lever upp till de kraven ställer Solvens 2-regelverket krav på periodisk kvantitativ rapportering och kvalitativa rapporter för försäkringsföretagen.

För att underlätta för företagen föreslår Eiopa att följande åtgärder införs omedelbart:

  • Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter med referensdatum 2019-12-31
  • Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av kvartalsuppgifter med referensdatum 2020-03-31
  • Senarelagt sista datum för att lämna in solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) för 2019
  • Senarelagt sista datum för att lämna in regelbunden tillsynsrapport (RSR) för 2019.

Finansinspektionen kommer att följa Eiopas rekommendation och medge lättnaderna i rapporteringskraven.

I systemet Periodisk inrapportering via webb visas de ursprungliga tillhandadatumen för denna rapportering. Detta medför också att rapporter kommer att få status "Försenad" i rapportplanen även om de nya tillhandadatumen inte har passerat ännu.

Frågor och svar

De frågor och svar om rapportering som låg här tidigare har flyttats till en egen sida med frågor och svar för försäkringsbolag med anledning av coronaviruspandemin. 

Frågor och svar - rapportering

Laddar sidan