FI om coronaviruset och bankerna

Spridningen av coronaviruset får ekonomiska konsekvenser för företag och hushåll runt om i världen. Osäkerheten om hur mycket det kommer att påverka världsekonomin och Sverige är stor. Den ekonomiska osäkerheten påverkar också det finansiella systemet.

FI håller daglig kontakt med de systemviktiga företagen under tillsyn, och följer utvecklingen noga. Det handlar om att säkerställa bankernas och de övriga finansiella företagens interna beredskap att hantera störningar och att förstå utvecklingen i företagens verksamhet och finansiella ställning.

FI bedömer att motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande. Bankerna är lönsamma och har gott om kapital och likviditet. Med detta goda utgångsläge finns alla förutsättningar för att bankerna ska kunna fortsätta att tillgodose sina kunders behov av finansiella tjänster även om det skulle komma en period av ekonomisk avmattning. Det är viktigt att stora och små företag, och även hushåll, kan räkna med att fortsatt få tillgång till krediter för att upprätthålla produktion, investeringar och konsumtion.

– I ett osäkert läge kan det finnas risk att finansiella aktörer blir för försiktiga och agerar så att de nedåtgående krafterna förstärks. Därför är det centralt att de svenska bankerna nu utnyttjar sin starka position för att agera långsiktigt och upprätthålla sin utlåning genom att se till kundernas kreditvärdighet på lång sikt. Detta perspektiv återspeglar grundtanken i hela det regelverk för banker som vuxit fram efter finanskrisen, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Bankernas starka kapitalposition beror delvis på kravet på kontracyklisk kapitalbuffert som FI tillämpat och successivt höjt på senare år. Syftet med buffertkravet är att i goda tider bygga upp bankernas motståndskraft för att bufferten sedan ska kunna användas när det behövs för att upprätthålla bankernas förmåga att ge lån till företag och hushåll. På så sätt motverkas den självförstärkande åtstramning som kan uppstå vid störningar i det finansiella systemet. Om det skulle krävas står FI redo att sänka det kontracykliska buffertkravet för att bidra till att hålla igång utlåningen och därmed samhällsekonomin.