Försäkringsföretag och tjänstepensionskassor bör använda sina buffertar

Spridningen av coronaviruset påverkar hela det finansiella systemet. FI har vidtagit åtgärder för att bankerna ska kunna upprätthålla kreditförsörjningen till företag och hushåll i det utsatta ekonomiska läget, bland annat genom en sänkning av det kontracykliska kapitalbuffertkravet. Även försäkringssektorn påverkas.

Det gäller inte minst livförsäkringsföretag och tjänstepensionskassor vars långsiktiga verksamhet gör att de ofta har en större andel risktillgångar. Vid en betydande nedgång i priset på aktier försämras dessa företags solvens. Om försäkringsföretag gör omfattande justeringar av sina tillgångsportföljer under mycket kort tid kan det ytterligare förstärka prisnedgången och i förlängningen även påverka den finansiella stabiliteten och realekonomin negativt. Dessutom kan det påverka värdet av framtida pensioner negativt. I det utsatta ekonomiska läge som råder är det av stor vikt att undvika en sådan utveckling.

- Nu är ett sådant läge då försäkringsföretag och tjänstepensionskassor bör använda de buffertar som de har byggt upp under mer gynnsamma förhållanden. De försäkringsföretag som har interna buffertar utöver det riskbaserade kapitalkravet bör i det här läget använda dem. Om företag i stor omfattning säljer av tillgångar för att klara interna buffertkrav kan det leda till ytterligare negativa effekter på redan nedåtgående tillgångspriser. Dessutom riskerar det att sänka värdet på framtida pensioner, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI har förståelse för att det samlade kapitalet i företag, givet det rådande marknadsläget, kan falla under rådande riskbaserade kapitalkrav. Självklart ska de i så fall ha en dialog med FI.

Laddar sidan