Krav på redovisning i enhetligt elektroniskt format kan bli uppskjutet

Den 18 november skickade Finansdepartementet ut ett förslag på remiss om att senarelägga tillämpningen av kravet för emittenter att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef) med ett år.

Bakgrunden är ett förslag i EU att ge medlemsländerna en möjlighet eller skyldighet skjuta upp kravet på elektronisk rapportering till 2021, eller senare, genom en ändring i öppenhetsdirektivet. Förslaget ingår i ett åtgärdspaket för att underlätta en återhämtning på kapitalmarknaderna med hänsyn till covid-19 och förhandlas just nu inom EU.

Regeringen förslår att kraven ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. FI ska lämna sitt remissvar senast den 9 december 2020.