Kreditinstitut och värdepappersbolag kan få anstånd med rapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om möjligheter för kreditinstitut och värdepappersbolag att få anstånd med sin rapportering, för att mildra effekten av coronaviruset för banksektorn. Med anledning av detta vill FI tydliggöra hur myndigheten tillämpar dessa möjligheter till anstånd. FI kommer inte att medge en generell lättnad av rapporteringskraven, utan bedömer behovet av lättnader i varje enskilt fall.

Tillförlitlig tillsynsdata är viktig i tider när det finansiella systemet utsätts för turbulens orsakad av extraordinära händelser. Givet den stora osäkerhet som nu råder är det viktigt med information om institutens finansiella position. Det gäller särskilt för de företag som är av större vikt för det finansiella systemet. Med dessa extraordinära omständigheter i åtanke kommer FI att bedöma i vilken omfattning försenad rapportering av data, eller delar av data, i EBA-regelverk för rapportering kan motiveras.

Kreditinstitut och värdepappersbolag kan komma överens med FI om anstånd med rapporteringen i upp till en månad, för den europeiska periodiska rapportering som ska vara FI tillhanda senast den 31 maj 2020. Begäran om anstånd från rapporteringskravet och från resolutionsrapporteringen skickas tillsammans med en motivering till rapportering@fi.se.

Rapportering av likviditetstäckning och likviditet (ALMM) är undantagna från möjligheten till lättnad. Detsamma gäller delar av resolutionsrapporteringen.

EBA:s uttalande rör även publicering av information enligt de så kallade Pelare 3-kraven.I rekomm endationen förtydligas också att implementeringen av rapporteringsversion 2.9 kommer att följa den tidigare kommunicerade tidsplanen.

I systemet Periodisk inrapportering via webb visas alltid de ursprungliga tillhandadatumen för rapporteringen. Detta innebär att rapporter får statusen "försenad" i rapportplanen även om det nya beviljade tillhandadatumet ännu inte har passerats.