Påminnelse om vad som gäller vid en avtalslös brexit

FI reder ut vad som gäller för det fall övergångstiden skulle löpa ut utan att ett avtal mellan EU och Storbritannien som reglerar frågorna har trätt i kraft.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Från den dagen löper en övergångsperiod som för närvarande planeras att pågå fram till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i huvudsak samma regler som under den tiden som Storbritannien var medlem av EU. Förhandlingar pågår i syfte att få till stånd ett avtal innan övergångsperioden löper ut.

Vid en avtalslös brexit blir Storbritannien (inklusive Gibraltar) att betrakta som ett tredje land. Det innebär att brittiska finansiella företag, som genom gränsöverskridande verksamhet tidigare bedrivit verksamhet i Sverige grundat på EU-rätten, inte längre kommer att ha den möjligheten. Brittiska företag har dock möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige i de fall de uppfyller förutsättningarna som gäller för företag från tredjeländer.

Regeringen har nyligen beslutat om att företag från tredjeländer som bedriver värdepappersrörelse får fortsätta att göra så i förhållande till professionella kunder. Detta gäller till utgången av 2021 och enbart om företaget den 29 mars 2019 hade ett avtalsförhållande med dessa kunder.

FI och de europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har vid flera tillfällen under de senaste åren informerat om vad som gäller vid en avtalslös brexit samt uppmanat företag under tillsyn att förbereda sig inför ett sådant scenario. De europeiska tillsynsmyndigheterna samt EU-kommissionen har under de gångna åren genomfört flera olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av en avtalslös brexit. FI hänvisar till respektive myndighets webbplats där information om dessa åtgärder löpande publiceras.

FI lägger även löpande ut relevant information på våra sidor om brexit.