Bolån ska amorteras igen

Efter den 31 augusti i år börjar reglerna för amortering att gälla som vanligt igen. Det tillfälliga undantaget som Finansinspektionen (FI) införde på grund av den exceptionella osäkerhet som rådde i ekonomin under våren 2020 upphör. Det innebär att hushåll med höga belåningsgrader och skuldkvoter ska amortera på sina bolån.

Amorteringskraven har införts i två steg sen 2016. Kraven innebär att hushåll som tar nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amortera två procent av lånet varje år medan hushåll med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent ska amortera en procent. Hushåll som har bolån som är mer än 4,5 gånger större än deras samlade inkomst före skatt behöver amortera en procent till varje år.

Amorteringskraven infördes för att dämpa riskerna kopplade till hushållens stora och snabbt växande bolån. FI:s utvärderingar visar också att åtgärderna har dämpat utvecklingen att nya bolånetagare lånar allt mer och att andelen högt skuldsatta hushåll växer för snabbt. Utan kraven skulle hushållens skulder – och bostadspriserna – vara på ännu högre nivåer än i dag.

FI införde undantaget från amorteringskravet i april 2020 för att öka hushållens möjligheter att hantera den exceptionellt stora osäkerheten angående svensk ekonomi som följde i pandemins spår. Fram till sommaren 2021 visar FI:s sammanställning av de åtta största bolånebankernas verksamhet att ungefär 270 000 bolån fått undantag från amorteringar. FI:s bolåneundersökning för 2020 visade samtidigt att cirka en av tio nya bolånetagare fick ett tillfälligt undantag från amorteringskravet.

Under 2021 har återhämtningen i svensk ekonomi tagit fart och både aktie- och bostadsmarknaden har gått upp kraftigt likt i många andra länder. När ekonomin nu återhämtar sig och hushållens ekonomi är stark ser FI inte längre att hushållen har ett behov av ett generellt amorteringsundantag. Därför är det naturligt att amorteringskraven kommer på plats igen för att motverka en fortsatt skulduppbyggnad. Samtidigt kommer det fortfarande att vara möjligt för enskilda hushåll som drabbas av inkomstbortfall att kunna medges tillfälliga undantag av sin bank i enlighet med reglerna.

− Det exceptionella läget som rådde 2020 ser vi inte längre. Ekonomin återhämtar sig och utsikterna på arbetsmarknaden förbättras. Snarare ser vi en ökad risk att fortsatt stigande bostadspriser fortsätter att öka hushållens skuldsättning. Det pekar på vikten av att se till att amorteringskraven gäller som vanligt igen. Därmed bygger vi återigen motståndskraft, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Bankerna har i sin kreditprövning under hela perioden fortsatt att räkna med att hushållen, oavsett om de använt undantaget eller inte, ska klara av att amortera enligt kraven. FI:s analyser pekar också på att undantaget inneburit att nya bolånetagare lånat något mer och köpt marginellt dyrare bostäder än de annars skulle ha gjort. Bland nya bolånetagare är det främst de med stora lån och de med både höga belåningsgrader och skuldkvoter som har använt undantaget.


Presstjänst
(Ej sms)