Ändrade regler för tjänstepensionsföretag

Finansinspektionen har beslutat om två nya författningar som berör tjänstepensionsföretag.

FI har beslutat om nya allmänna råd som ersätter Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2018:5) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse. De nya allmänna råden träder i kraft den 1 juni och kommer då inte längre att gälla för tjänstepensionsföretag.

FI har också beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag. Ändringarna består i huvudsak av ett särskilt kapitalkrav införs för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor. Bakgrunden är att sådana investeringar bedöms som mindre riskfyllda, vilket också är i linje med hur motsvarande kapitalkrav för försäkringsföretag ska beräknas enligt Solvens 2-förordningen. Ändringarna börjar gälla den 1 juni.

Laddar sidan