Europeiska försäkringsföretag motståndskraftiga enligt stresstest

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat resultaten av årets stresstest av europeiska försäkringsgrupper. Resultaten visar på god motståndskraft men också ofta beroende av övergångsbestämmelser som kommer att fasas ut till år 2032. Från svenskt håll deltog Nordea Liv Försäkringsgrupp och Skandia Försäkringsgrupp.

Eiopa, har under 2021 genomfört stresstest tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter av europeiska försäkringsgrupper för att pröva deras motståndskraft i ett ogynnsamt scenario. Scenariot innehöll bland annat kraftiga prisfall på aktier, fastigheter och alternativa investeringar och är framtaget och kalibrerat i en finansiell simuleringsmodell hos Europeiska Centralbanken. Nytt för i år är att även likviditeten hos försäkringsgrupperna undersöktes under det ogynnsamma scenariot. I testet ingick som vanligt stressade balansräkningar men denna gång både med och utan reaktiva kapitalförvaltningsåtgärder från företagens sida.

I övningen ingick 44 europeiska försäkringsgrupper med 117 soloföretag. För att uppnå tillräcklig marknadstäckning enligt Eiopas kriterium valdes två svenska försäkringsgrupper ut. Av dessa 44 grupper var det 9 som hamnade under en solvenskvot om 1 utan kapitalförvaltningsåtgärder i det ogynnsamma scenariot, men bara 2 när kapitalförvaltningsåtgärder användes.

Individuella resultat publiceras enbart om den deltagande försäkringsgruppen medger det. I annat fall aggregeras och anonymiseras resultatet.