FI tar emot års- och koncernredovisning i pdf- eller Esef-format

FI möjliggör för emittenter att rapportera in års- och koncernredovisningar i antingen Esef-format eller i pdf-format.

Regeringen har i lagrådsremiss föreslagit att tillämpningen av krav på rapportering i Esef-formatet skjuts upp. För att lagförslaget ska leda till en lagändring krävs att riksdagen beslutar om en sådan ändring. Detta innebär att kravet enligt 16 kap. 4 a § LV gäller tills en ny lagstiftning träder i kraft.

Berörda emittenter har haft problem att tillämpa nu gällande Esef-krav. Med hänsyn till detta och att lagstiftningsarbetet om uppskjutande av detta krav har kommit långt, har FI beslutat att redan nu ta emot års- och koncernredovisningar även i pdf-format.

FI kommer inte särskilt granska att de emitter som upprättar sin års- och koncernredovisning innan lagförslaget har trätt i kraft, uppfyller kraven på rapportering i Esef-formatet.

Enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige upprätta års- och koncernredovisning i Esef-format.

Läs mer