Förslag till ändrade regler om rapportering vid allvarliga incidenter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Syftet är att säkerställa att en betaltjänstleverantör endast rapporterar relevanta incidenter till FI, det vill säga sådana som kan klassificeras som allvarliga. Förslaget avser också att FI ska få ta del av relevant information om de grundläggande orsakerna till incidenterna samt vilka åtgärder företagen avser att vidta för att de inte ska upprepas.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Med förslaget anpassar FI föreskrifterna till Europeiska bankmyndighetens reviderade riktlinje för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 12 januari 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-23860.

Frågor om remissen besvaras av Gunilla Lundgren på mejladress gunilla.lundgren@fi.se eller på telefon 08-408 988 74.