Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De föreslagna ändringarna gäller värdepappersfonder och specialfonder.

Enligt förslaget ska fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare senast den 31 maj varje år ska lämna resultatuppgifter för de fonder som var aktiva den 31 december året innan. Rapporteringen föreslås ske till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt den rutin som har tillämpats i flera år för insamlingen Resultaträkning för investeringsfonder.

Avsikten med ändringarna är att ge SCB ett uttryckligt föreskriftsstöd att samla in uppgifterna i fråga. Syftet är också att skapa nödvändiga förutsättningar för Finansinspektionen att ta del av uppgifterna inom ramen för myndighetens tillsyn.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 27 augusti 2021. Ange diarienummer FI Dnr 21-1660.

Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på
tfn 076-507 83 92 eller mejl angelica.thornquistlavicka@fi.se.

Laddar sidan