Samråd om förslag till taxonomirelaterade hållbarhetsupplysningar

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till delegerade akter för de upplysningar som ska lämnas enligt artiklarna 8, 9 och 11 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (förordning [EU] 2019/2088).

Förslaget kommer från den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna Europeiska bankbyrån (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Utkasten till delegerade akter följer av ett bemyndigande för de europeiska tillsynsmyndigheterna som infördes i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar genom taxonomiförordningen (förordning [EU] 2020/852). Som en följd av detta ändras några av de befintliga utkasten till delegerade akter som offentliggjorts tidigare innan de har beslutats av unionslagstiftaren. För tydlighetens skull finns därför en konsoliderad version av rättsakterna i det underlag till samrådet som publicerats.

Synpunkter kan lämnas till och med den 12 maj 2021 via ett formulär som finns tillgängligt på de tre europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Den gemensamma kommittén

Hållbarhetsrapportering spänner över hela den finansiella sektorn, såväl bank, försäkring som marknad. Arbetet med lagstiftningen sker därför till viss del samordnat mellan Esma, EBA och Eiopa i den gemensamma kommitté som består av de tre myndigheternas representanter. Finansinspektionen är representerad i det arbetet både i de enskilda EU-myndigheterna och i den gemensamma kommittén.