EBA påminner om ukrainska flyktingars rätt till finansiella tjänster

Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner om den rätt som ukrainska flyktingar har till finansiella tjänster och att det finns riktlinjer från EBA för hur risker för penningtvätt och finansiering av terrorism kan hanteras.

EBA pekar också på att flyktingar från Ukraina utgör en särskilt utsatt grupp som riskerar att utnyttjas av kriminella aktörer för till exempel människohandel. Att få tillgång till finansiella tjänster kan bidra till att minska de riskerna. Mer vägledning om riskerna och vad som kan göras för hantera dem finns i dokument som har publicerats av Financial Action Task Force (FATF) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Slutligen välkomnar EBA de finansiella institutens strävan att effektivt genomföra EU:s sanktionsregimer och pekar på vikten av att finansiella institut är uppmärksamma på försök att kringgå sanktionerna. EBA framhåller också att strävan att efterleva sanktionsregimerna inte får leda till finansiell exkludering av legitima och potentiellt sårbara kunder.