FI har beslutat om ändringar i fem föreskrifter

2022-06-22 | Nyheter Marknad Bank

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i flera föreskrifter. För det första ändras en författning som rör säkerställda obligationer. Samtidigt upphävs ett kapitel i en författning om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Därtill ändras två föreskrifter som rör hållbarhetsfrågor för fond- och förvaltningsbolag, AIF-förvaltare samt värdepappersinstitut medan föreskrifter för förvaltare av alternativa investeringsfonder får rent redaktionella ändringar.

Ändringar i FFFS 2013:1 och FFFS 2014:12

Ändringarna av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer innebär bland annat att det införs regler om vilken information som emittentinstitut ska lämna till investerare och vilka uppgifter som instituten ska rapportera till FI. Dessutom ändras bestämmelserna om den oberoende granskarens uppgifter och rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar kommer 3 kap. 4 § att upphöra att gälla.
Ändringarna i båda dessa författningar träder i kraft den 8 juli.

Ändringar i FFFS 2013:9, FFFS 2013:10 och FFFS 2017:2

Ändringarna av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) innebär att fondbolag och förvaltningsbolag ska integrera och beakta hållbarhetsrisker samt beakta de huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbeslut kan få för hållbarhetsfaktorer. Dessa ändringar träder i kraft den 1 augusti.

Ändringarna av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna) gäller för värdepappersinstitut och omfattar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål inom produktstyrningskrav. De gäller även för viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver. Ändringarna träder i kraft den 22 november.

Dessutom görs det vissa redaktionella ändringar i båda ovanstående föreskrifter, liksom i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.