FI har beslutat om ändringar i fyra föreskrifter

Finansinspektionens styrelse har i dag beslutat om ändringar i fyra föreskrifter. En handlar om incidentrapportering för betaltjänstleverantörer och de tre andra gäller årsredovisning i bland annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, kreditinstitut och värdepappersbolag.

FI gör ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer. Dessa föreskrifter berör bland annat kreditinstitut och betalningsinstitut. Ändringarna rör incidentrapportering och är föranledda av att Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat sin riktlinje för rapportering vid allvarliga incidenter enligt det andra betaltjänstdirektivet. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2022.

FI:s styrelse har också beslutat om ändringar i tre föreskrifter som rör årsredovisning i bland annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, kreditinstitut och värdepappersbolag. Bakgrunden till ändringarna är att anpassa föreskrifterna till en ny internationell redovisningsstandard för försäkringsavtal, IFRS 17, som kommer att ersätta den nuvarande standarden IFRS 4. Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2023.