FI kartlägger hur försäkrings- och tjänstepensionsföretag redovisar hållbarhetsinformation

Finansinspektionen (FI) ska ta reda på hur försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag lever upp till kraven att lämna hållbarhetsinformation enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Ett viktigt syfte med dessa krav är att minska risken för grönmålning, som är ett prioriterat område för FI:s tillsyn under 2022.

FI kommer under andra halvan av maj att skicka ut en enkät till försäkringsföretag som erbjuder försäkringsbaserade investeringsprodukter och till tjänstepensionsföretag. Enkäten innehåller frågor om den hållbarhetsinformation som företag ska lämna om verksamheten och sina produkter enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Enkäten är en del i en fördjupad analys som FI nu inleder för att kartlägga hur företagen lever upp till kraven i förordningen. Resultaten kan bland annat fungera som underlag för FI:s fortsatta dialog med branschen för att stödja företagens arbete med att anpassa sig till regelverket.

− Analysen är en del i FI:s arbete med att stödja och följa upp företagens arbete med de nya hållbarhetsregelverken. Det är många nya regler som nu börjar komma på plats och som företagen behöver anpassa sig till. Men det är också nödvändigt att tempot hålls uppe, inte minst för att vi ska kunna klara EU:s klimatmål, säger Johanna Fager Wettergren, FI:s hållbarhetschef.