FI skriver av utredningen mot EQT AB

Finansinspektionen har avslutat en utredning av om EQT AB överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) i samband med att bolaget den 7 september 2021 offentliggjorde information om en revidering av befintliga inlåsningsavtal (lock up-avtal). FI har avslutat ärendet.

Företaget som utretts

EQT AB

Varför har vi gjort denna utredning?

I FI:s uppdrag ingår bland annat att utreda och ingripa mot överträdelser av Mar, däribland överträdelser av artikel 17 och artikel 18 i Mar som rör emittenters offentliggörande av insiderinformation till allmänheten och hantering av insiderförteckningar.

FI har utrett om EQT har överträtt artikel 17 och artikel 18 i Mar i samband med bolagets informationsgivning den 7 september 2021 i samband med en förändring av lock up-avtalen.

Vad har vi kommit fram till?

FI har bedömt att det har funnits förutsättningar för EQT AB att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 17.4 i Mar till den 7 september 2021 på det sätt som gjorts. Utredningen har mynnat ut i vissa iakttagelser när det gäller insiderförteckningen vilka Finansinspektionen bedömt som brister enligt artikel 18. Med hänsyn till bristernas karaktär finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av utredningen. Ärendet ska därför skrivas av.

Laddar sidan