FI slutar tillämpa EBA:s riktlinjer för covid-19-åtgärder

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI inte längre avser att följa EBA:s riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19 (EBA/GL/2020/02).

Den 2 juni 2020 publicerade EBA riktlinjer om rapportering och offentliggörande när det gäller exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot effekterna av coronapandemin, utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.
Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra övervakning av utnyttjandet av moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen, både ur tillsynsperspektiv och för bedömning av den finansiella stabiliteten, samt att bidra till transparens gentemot allmänheten.

EBA meddelade den 17 januari 2022 att riktlinjen kommer att förlängas tills annat meddelas. FI har i samband med denna förlängning meddelat EBA att vi inte kommer att följa riktlinjen.

Riktlinjen om rapportering och offentliggörande kommer därför att tillämpas till och med referensdag 31 december 2021. Rapporteringskravet upphör således från referensdagen 31 mars 2022 för företag som omfattas av denna rapportering.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.