Fördjupad analys om god likviditetshantering i fonder

Har likviditetshanteringen i fonder förbättrats sedan FI publicerade ett antal krav och rekommendationer riktade till fondförvaltare i somras? Det kommer FI att ta reda på genom en fördjupad analys.

I juni 2021 publicerade FI en tillsynsrapport som innehöll ett antal krav och rekommendationer för att förbättra förvaltares likviditetsriskhantering i fonder. Nu kommer FI att genomföra en fördjupad analys för att se vad som hänt sedan dess.

Ett syfte med analysen är att se i vilken utsträckning som fondförvaltare anpassat sig till FI:s krav och rekommendationer. Ett annat syfte är att ta reda på vad det kan finnas för kvarvarade risker och fenomen kopplade till likviditetsriskhantering.

− Vi förväntar oss att samtliga fondförvaltares styrelser har sett över FI:s krav och rekommendationer och annars vidtagit åtgärder för att förbättra fondernas likviditetshantering, säger Catrin Hådén, biträdande chef för avdelningen Uppförandetillsyn på FI.

Den fördjupade analysen riktar sig till samtliga fondbolag och AIF-förvaltare som förvaltar värdepappersfonder och/eller specialfonder. Totalt rör det sig om ungefär 70 förvaltare.

En väl fungerande fondmarknad är en viktig förutsättning för både finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Turbulensen under våren 2020, när det uppstod stora störningar på marknaden för svenska företagsobligationer, visar hur tätt sammankopplade fonderna är med resten av det finansiella systemet, både inom landet och över gränserna, och hur viktiga fonderna är för finansieringen av den reala ekonomin.

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra fördjupade analyser för att exempelvis hitta information som normalt sett inte kommer fram i FI:s löpande tillsyn.