Förtydligande om rapportering vid allvarliga incidenter

FI beslutade i mars 2022 om ändringar i föreskrifterna om verksamhet för betaltjänstleverantörer, som avser rapportering vid allvarliga incidenter.

Ändringarna innebär att företagen endast ska rapportera relevanta incidenter till FI, det vill säga sådana som har klassificerats som allvarliga. FI förlängde även tiden ett företag har på sig att slutrapportera dels orsakerna till en incident, dels åtgärderna företaget avser att vidta för att incidenten inte ska upprepas.

En ny mall för rapportering enligt föreskrifterna om verksamhet för betaltjänstleverantörer har också lagts upp på webbplatsen.

FI har i samband med att regeländringarna trätt i kraft, även sett över informationen på fi.se om rapportering av händelser av väsentlig betydelse (FFFS 2021:2). Det har resulterat i att uppmaningen att lämna uppgifter enligt speciella blanketter för sådana händelser har tagits bort.

Företagen kan i stället rapportera händelser av väsentlig betydelse enligt

  • mallen för rapportering av allvarliga incidenter i föreskrifterna om verksamhet för betaltjänstleverantörer, eller
  • bilagan till de allmänna råden om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

Referenser

Laddar sidan