Remiss – Nya föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt

Finansinspektionen föreslår nya förskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt. FI föreslår också ändringar i vissa befintliga föreskrifter för att ta in upplysningsbestämmelser som hänvisar till de nya föreskrifterna.

Bakgrunden till föreskriftsförslaget är en ny EU-förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt. Förordningen gör det möjligt för finansiella företag att tillhandahålla och förmedla en standardiserad privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande inom EU, en så kallad PEPP-produkt.

Regeringen beslutade den 7 juni 2022 om en lagrådsremiss, En paneuropeisk privat pensionsprodukt, som bland annat innehåller förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen. I lagrådsremissen föreslås att FI utses till behörig myndighet enligt förordningen. FI förväntas också få bemyndiganden, bland annat om att meddela föreskrifter om krav på kunskap och kompetens vid rådgivning om PEPP-produkter och om tillsynsrapportering.

De föreslagna föreskrifterna kompletterar bland annat bestämmelser i EU-förordningen och den föreslagna lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

Föreskrifterna och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 17 augusti 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-23810.

Frågor om remissen besvaras av Maria Garnau på e-post maria.garnau@fi.se eller tfn 08-408 988 38 under perioden den 16 juni–6 juli. Övrig tid besvaras frågor av avdelningen Försäkringsrätt, tfn 08-408 980 00.