Så ska FI arbeta strategiskt för att motverka grönmålning

Finansinspektionen kommer att motverka grönmålning i den finansiella sektorn genom både förebyggande insatser och tillsynsaktiviteter. Hur strategin för detta ser ut beskriver vi i dag i en ny rapport till regeringen.

– Att motverka grönmålning är en prioriterad fråga för FI. Det handlar både om att arbeta med vägledning till de aktörer som berörs för att förebygga problem. Men också om specifika tillsynsaktiviteter där det krävs, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

FI kommer inom ramen för den löpande tillsynen att arbeta med olika frågor för att motverka grönmålning. Det kan gälla hur ett enskilt företag utformar sin förköpsinformation kring hållbara finansiella produkter eller frågor om hållbarhetsrelaterade utfästelser som ett företag gör och hur väl de stämmer med hur verksamheten faktiskt bedrivs. Internationellt samarbete mellan tillsynsmyndigheter, bland annat för att utveckla och specificera kraven i de nya regelverken, är också en viktig uppgift för att motverka grönmålning.

Arbetet för att motverka grönmålning är en viktig del i en färdplan för en hållbar finansmarknad som FI har tagit fram och som också publiceras i dag. Planen innehåller tre mål som kommer att vara vägledande för vårt arbete fram till 2025 och våra prioriteringar för att nå dem.

– Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för hållbarhetsarbetet och att finanssektorn vet vad vi ser som viktigast. Det handlar om god tillgång till relevant, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsrelaterad information, högt förtroende för hållbar finans samt motståndskraft mot hållbarhetsrisker i det finansiella systemet, säger Johanna Fager Wettergren.

Grönmålning är att beskriva sin verksamhet och sina produkter som mer hållbara än vad de i praktiken är. Detta gör att konsumenter och investerare vilseleds att investera i produkter som inte motsvarar de förväntningar och krav som de har ur ett hållbarhetsperspektiv. I förlängningen riskerar grönmålning att leda till att förtroendet för hållbara finansiella produkter urholkas, och att kapital inte når de investeringar som stöttar omställningen till en hållbar ekonomi.