Färdplan för en hållbar finansmarknad

FI har en naturlig roll i arbetet med hållbar finans. Sedan 2019 omfattar FI:s övergripande uppdrag också ett ansvar om att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. FI är därtill ansvarig tillsynsmyndighet för en rad nya regelverk inom hållbar finans, som följer av EU:s ambitiösa hållbarhetsagenda.

Den här rapporten beskriver tre övergripande mål som FI kommer att verka för i arbetet med en hållbar finansmarknad fram till 2025:

  • god tillgång till relevant, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsrelaterad information
  • högt förtroende för en hållbar finansmarknad
  • motståndskraft mot hållbarhetsrisker i det finansiella systemet.

Rapporten pekar även ut ett antal prioriteringar som kommer att vara vägledande i arbetet för att nå målen. Vi tar utgångspunkt i FI:s uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.