Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Måndag den 4 april inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2022.

Samtliga tekniska dokument och kalkylark som ska användas för stresstesterna publiceras på Eiopas webbplats (se länk nedan). Stresstesten genomförs i Sverige av FI i samarbete med Eiopa.

I testet ingår ett extremt ogynnsamt marknadsscenario som har låg sannolikhet att inträffa. Dess syfte är att testa hur motståndskraftiga företagen är vid extrema rörelser på de finansiella marknaderna. Marknadsscenariot för år 2022 är definierat med klimatrelaterade omställningsrisker i åtanke. Testet avser avspegla hur tjänstepensionsföretagens finansiella ställning påverkas om priset på koldioxidutsläpp plötsligt och oväntat höjs.

I testet ingår även en kvalitativ enkät med fokus på beroenden mellan prisinflation, förlust av köpkraft för pensionsinkomster och automatiska eller obligatoriska anpassningsmekanismer i tjänstepensionsavtalen hos företagen, samt en kvantitativ, men begränsad, känslighetsanalys av pensioner med avseende på prisinflation.

En slutlig rapport kommer att publiceras av Eiopa i mitten av december 2022.

Frågor och svar

Omfattas alla företag av stresstesterna?

Nej, FI har valt ut och kontaktat fyra tjänstepensionsföretag för att uppfylla Eiopa:s krav på marknadstäckning för företag som lyder under tjänstepensionsregleringen:

  • Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
  • AMF Tjänstepension AB
  • KPA Tjänstepensionsförsäkring
  • Kåpan Tjänstepensionsförening.

Vad publicerar Eiopa den 4 april?

Eiopa publicerar bland annat den tekniska specifikationen, rapporteringsformulären samt de parametrar som ska användas. Samtidigt har FI och Eiopa en process öppen för frågor och svar.

Ska företagen skicka eventuella frågor direkt till Eiopa?

Nej. Företagen ska endast skicka frågor till iorpstresstest2022@fi.se. FI kommer eventuellt att vidarebefordra vissa frågor till Eiopa för avstämning. Dessa frågor och svar kommer att publiceras på Eiopas webbplats.