Bankernas bruttomarginal på bolån fortsätter att minska

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 0,81 procent, jämfört med 0,92 procent vid slutet av det tredje kvartalet.

Efter ett antal år med mycket låga räntor har de rörliga bolåneräntorna mer än fördubblats under 2022. Samtidigt steg bankernas finansieringskostnader än snabbare. Därmed ökade finansieringskostnaden mer än utlåningsräntorna. Det resulterade i att bruttomarginalen på bolån sjönk. Denna utveckling fortsatte under det fjärde kvartalet där bankernas finansieringskostnad fortsatte stiga snabbare än de rörliga bolåneräntorna.

Med stigande räntor är det allt viktigare att konsumenter ser över sina bolånevillkor och förhandlar med olika banker för att sänka sina bolånekostnader. Om fler bolånetagare skulle byta bank skulle det sannolikt leda till lägre genomsnittliga bolåneräntor. Det är också viktigt att fundera över sin inlåningsränta och jämföra villkor mellan olika banker.

Om FI:s modell och skillnader mellan bruttomarginal på rörliga bolån och bankernas räntenetto
FI publicerar bruttomarginalen på rörliga bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan. Samtidigt vill vi göra alla uppmärksamma på att den ser annorlunda ut än bankernas räntenetto och att det beror på flera faktorer.

FI:s modell för att beräkna bruttomarginalen utgår från marknadsräntor på säkerställda obligationer och referensräntan Stibor. Under året har bankernas inlåningsräntor inte ökat lika mycket som marknadsräntorna. Därmed har bankernas inlåningsmarginal och räntenetto ökat, vilket inte syns i vår modell. 

Bankernas räntenetto påverkas dessutom av mer än vad bankerna tjänar på sina bolån. Räntenettot är skillnaden mellan bankernas totala räntekostnader för finansieringen och deras totala ränteintäkter från utlåningen. Bolånen är en stor del av utlåningen men även lån till företag och annan utlåning ingår.

FI har ett nytt uppdrag från regeringen för 2023 som bland annat innebär att hitta vägar för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Som en del i detta arbete kommer vi att se över metoden för vår beräkning av bruttomarginalen.