Esma-uttalande om hållbarhetsrelaterad information i prospekt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om hållbarhetsrelaterad information i prospekt.

Som ett led i att stödja omställningen till en hållbar finansmarknad har Esma publicerat ett uttalande för att tydliggöra vilken relevant hållbarhetsrelaterad information som bör ingå vid upprättande av ett prospekt.

Uttalandet rör prospekt för både aktie- och icke aktierelaterade värdepapper och riktar sig till behöriga myndigheter, men emittenter och deras ombud bör ta informationen i beaktande när prospekt upprättas.