FI följer riktlinjer för återhämtning av centrala motparter

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa flera av Esmas riktlinjer enligt EU-förordningen om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter (CCPRRR).

FI följer riktlinjer för indikatorer i centrala motparters återhämtningsplaner

Riktlinjerna, som publicerades den 24 mars 2023, specificerar den minimiförteckning över kvalitativa och kvantitativa indikatorer som ska ingå i centrala motparters återhämtningsplaner. Riktlinjerna började gälla från och med den 24 maj 2023.

Länk till riktlinjerna: ESMA: Riktlinjer för indikatorer i centrala motparters återhämtningsplaner

FI följer riktlinjer för scenarier i centrala motparters återhämtningsplaner

Riktlinjerna, som publicerades den 24 mars 2023, förtydligar vilka scenarier i återhämtningsplanen som bör beaktas vid utarbetandet av centrala motparters återhämtningsplaner. Riktlinjerna började gälla från och med den 24 maj 2023.

Länk till riktlinjerna: ESMA: Riktlinjer för scenarier i centrala motparters återhämtningsplaner

FI följer riktlinjer för en konsekvent tillämpning av de utlösande faktorerna för vidtagande av åtgärder för tidigt ingripande

Riktlinjerna, som publicerades den 1 juni 2023, ger vägledning till behöriga myndigheter om när åtgärder för tidigt ingripande på centrala motparter bör tillämpas. Riktlinjerna började gälla från och med den 1 augusti 2023.

Länk till riktlinjerna: ESMA: Riktlinjer för en konsekvent tillämpning av de utlösande faktorerna för vidtagande av åtgärder för tidigt ingripande

FI följer riktlinjer om tillämpning av de omständigheter under vilka det ska anses att en central motpart fallerar eller sannolikt kommer att fallera

Riktlinjerna, som publicerades den 1 juni 2023, klargör de olika omständigheter under vilka en central motpart ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera. Riktlinjerna började gälla från och med den 1 augusti 2023.

Länk till riktlinjerna: ESMA: Riktlinjer om tillämpningen av de omständigheter under vilka det ska anses att en central motpart fallerar eller sannolikt kommer att fallera

FI följer riktlinjer om omständigheterna för tillämpning av tillfälliga begränsningar vid en betydande icke-obeståndshändelse i enlighet med artikel 45a i Emir

Riktlinjerna, som publicerades den 2 juni 2023, specificerar när en behörig myndighet kan kräva att en central motpart ska avstå från att vidta någon av de begränsade åtgärderna. Riktlinjerna började gälla från och med den 2 augusti 2023.

Länk till riktlinjerna: ESMA: Riktlinjer om omständigheterna för tillämpning av tillfälliga begränsningar vid en betydande icke-obeståndshändelse i enlighet med artikel 45a i Emir

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.