FI granskar banker och försäkringsbolags hållbarhetsredovisning

FI ska granska om finansiella företags hållbarhetsredovisning följer kraven i taxonomiförordningen. Denna granskning är ett led i FI:s arbete att motverka grönmålning.

Taxonomiförordningen är ett system för att klassificera vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Rapporteringen utgör därför en viktig del av företagens hållbarhetsrapporter.

Hur rapporteringen ska ske specificeras i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178 om upplysningar enligt taxonomin i hållbarhetsrapporter (den delegerade akten). Där finns detaljerade regler för hur företag ska rapportera verksamheter som kan definieras som miljömässigt hållbara.

FI kommer därför, inom ramen för en fördjupad analys, att granska årsredovisningarna för 2022 för ett urval av större banker och försäkringsbolag för att se om deras hållbarhetsredovisning följer kraven i taxonomiförordningen.

− Taxonomin är ett viktigt verktyg i redovisningen och de upplysningar som företagen ska lämna. Investerare och konsumenter behöver god tillgång till relevant, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsrelaterad information för att kunna göra hållbara investeringar säger Johanna Fager Wettergren, FI:s hållbarhetschef.

FI har identifierat grönmålning som en av de största riskerna i finanssektorn för 2022 och är därmed ett av fem prioriterade områden som FI granskar särskilt under året.