Förslag om nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, som ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 2021:29) med samma namn.

Anledningen till att FI föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden är att alla kreditgivare som lämnar krediter till konsumenter nu ska omfattas av råden.

Sedan den 1 januari 2023 är Finansinspektionen ansvarig tillsynsmyndighet för kreditprövning för samtliga företag som lämnar krediter till konsumenter. Det innebär att även företag med tillstånd som konsumentkreditinstitut omfattas av FI:s tillsynsansvar. I de nya råden utvidgas därför tillämpningsområdet till att omfatta även konsumentkreditinstitut.

De nya allmänna råden om krediter i konsumentförhållanden föreslås träda ikraft den 1 september 2023.

Förslaget skickas nu ut på remiss till den 28 april.

Synpunkter på förslaget

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 28 april 2023. Ange diarienummer FI dnr 23-2096.

Frågor om remissen besvaras av Anna Hult på tfn 08-08-408 984 31 eller mejladress anna.hult@fi.se.