Fondbolag måste rätta fel i nya faktablad

FI har hittat felaktigheter och brister i vissa av de nya faktablad om fonder som fondbolag ska ge ut sedan årsskiftet. Vi kommer nu att följa upp att de aktuella bolagen rättar sig och följer reglerna.

Sedan 2018 ska alla som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter, så kallade Priip-produkter, ta fram ett faktablad över produkternas viktigaste egenskaper och risker. Sedan årsskiftet 2022/2023 gäller samma regler också för fonder. Det innebär att så kallade Ucits-faktablad har bytts ut mot Priip-faktablad.

Under våren har FI gjort en stickprovsundersökning av hur bolagen rättat sig efter de nya reglerna. Vi har också undersökt hur enkelt det är att hitta information som bolagen ska presentera i andra dokument än faktabladen.

Tio bolag ingick i stickprovet. Tillsammans förvaltar de nästan 75 procent av kapitalet i svenska värdepappers- och specialfonder.

Granskningen visar att samtliga fonder i stickprovet har den nya typen av faktablad. Däremot innehåller vissa faktablad direkta felaktigheter. Främst handlar det om fonder som kan ta ut en prestationsbaserad avgift. I flera fall anger fonderna att de inte kan ta ut sådana avgifter, trots att de kan det. I andra fall är denna information inte tillräckligt detaljerad.

− För att konsumenter ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut är det avgörande att de har en tydlig och jämförbar information. Vi ser därför allvarligt på de brister i fondfaktabladen som vi hittat och kommer att kontakta de berörda bolagen för att de snarast ska åtgärda de felaktigheter som finns, säger Ludvig Elowson, finansinspektör på avdelningen Uppförandetillsyn.

FI:s undersökning visar också att bolagen använder olika metoder för att hänvisa till dokument som innehåller tidigare resultat och historiska resultatscenarier. Vissa bolag gör det onödigt svårt att hitta sådan information. Det minskar konsumenternas möjligheter att jämföra olika produkter med varandra. Här finns alltså en förbättringspotential hos vissa bolag.

Förutom att följa upp att de felaktigheter som nu upptäckts blir rättade kommer vi att fortsätta att kontrollera att fondernas faktablad är tydliga, enkla att jämföra och fyller sitt syfte. Vi konstaterar också att det är värdefullt att branschföreningarna fortsätter att arbeta med vägledning och samsyn om innehållet i faktabladen.

FI granskar löpande hur information ges till konsumenter eftersom det är avgörande för att de ska kunna välja rätt produkter och utvärdera sitt sparande.